Vedtægter


§1  MKP Caravan klubbens navn og formål
Klubbens navn er: MKP Caravan Club International.
Det er klubbens formål at bevare de danskbyggede MKP vogne og vedligeholde forbindelsen mellem MKP ejerne. Dette realiseres ved at udgive medlemsbladet Kuréren , hjemmesiden mkpcaravan.dk samt afholdelse af campingtræf.

§2 Medlemsskab
Som medlemmer optages personer med interesse i MKP vogne.

§3 Bestyrelse

 1. MKP klubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 3. Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 4. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
 5. Bilagskontrollanten vælges for et år ad gangen, ligeledes vælges Bilalskontrollantsuppleanten for et år.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved flertalsafgørelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der holdes to bestyrelsesmøder om året. Et umiddelbart efter generalforsamlingen og et inden umiddelbart inden årets slutning.

§4 Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal være revideret af klubbens bilagskontrolant inden udgangen af marts måned, dog altid inden afholdelse af generalforsamlingen..
Kassebeholdningen må kun være stor nok til at klare de løbende udgifter. Beløb derover indsættes i pengeinstitut.
Klubben hæfter kun med de midler, der er indestående i pengeinstitut eller som kassebeholdning.
Kassereren er kontaktperson over for klubbens bank, og kan disponere over alle MKP klubbens kasse/bank konti i forhold til de af bestyrelsen godkendte budgetter.
Klubbens formand eller næstformand kan i særlige tilfælde med mindst to underskrifter fra den siddende bestyrelse få fuldmagt til klubbens bank konti.
Kassererens løbende ansvar og opgaver:
Kassereren står til daglig for alle ind- og ud-betalinger fra klubbens samlede konti.
Kassereren skal årligt udarbejde et regnskab med budgetopfølgning og sørge for at klubbens årsregnskab bliver revideret inden klubbens generalforsamling.
Kassereren skal, inden 14 dage før sidste bestyrelsesmøde op til et årsskifte fremlægge klubbens nye budget for næstkommende regnskabs år.
Kassereren har ansvaret for, at klubbens regnskab bogføres efter bestyrelsens godkendte kontoplan.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. maj, og indvarsles til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingentmaximum. (Bestyrelsen fastsætter senere det endelige kontingent indenfor denne ramme.)
 6. Valg iflg. §3
 7. Eventuelt.

 

Regler:

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftlig og være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.
 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn, eller hvis 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt.
 4. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

 

§6 Stemmeret
Hvert stemmeberettigede medlemsskab giver 2 stemmer på generalforsamlingen.
Ved stemmeberettiget medlemsskab forstås medlem af klubben, der er indehaver af mindst en indregistreret MKP vogn (dette skal på opfordring kunne beregtiges ved fremlæggelse af indregistreringsattest, der udviser medlemmets navn og at det er en MKP vogn) eller har været stemmeberettiget i mindst 5 sammenhængende år og derefter har afhændet sin MKP-vogn.

§7 Opløsning af MKP klubben
Opløsning af MKP klubben skal vedtages på generalforsamlingen af 4/5 af de fremmødte medlemmer eller ved almindeligt flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.
Såfremt opløsningen vedtages overføres eventuelle midler til en velgørende organisation, hvilken afgøres af de fremmødte ved almindelig flertal.


Besøg vores sponsor!